Pregled: Postupak formalnog priznavanja

U Austriji ne postoje jedinstvena pravila u pogledu na formalno priznavanje kvalifikacija stečenih u inozemstvu.

Koji će se postupak za priznavanje kvalifikacija (diploma) stečenih u inozemstvu koristiti, to ovisi o tome za koje područje je potrebna kvalifikacija. Postoje četiri oblika priznavanja:

  • Profesionalno priznavanje (profesionalno odobrenje) reglementiranih zanimanja u smislu Direktive EU-a o priznavanju stručnih kvalifikacija
  • Nostrifikacija školskih i maturalnih svjedodžbi
  • Nostrificiranje akademskih diploma za obnašanje profesije
  • Priznavanje istovjetnosti zanatskih diploma

Profesionalno priznavanje

Formalno priznavanje (profesionalno odobrenje) profesionalnih kvalifikacija samo je moguće u reglementiranim zanimanjima. Reglementirano znači da u je određenim zanimanjima dokaz određene kvalifikacije uvjet kako biste u Austriji imali pravo raditi u Vašoj profesiji. Ovisno o vrsti reglementiranih zanimanja postoje sukladno pravu EU-a i sljedeći oblici profesionalnog priznavanja:

  • Priznavanje (jednakost) profesionalnih kvalifikacija usporedbom s austrijskim kvalifikacijskim zahtjevima
  • Automatsko priznavanje na temelju odgovarajućih iskustava u obrazovanju
  • Objava prekograničnih usluga (ako se djelatnost obnaša samo privremeno i ako se ne planira otvoriti podružnica u Austriji).

Kojem se mjestu za podnošenje zahtjeva morate obratiti ovisi o tome jeste li obrazovanje odnosno kvalifikaciju stekli u Europskoj uniji (EU), u Europskom ekonomskom prostoru (EEA), u Švicarskoj ili u trećoj državi.

Putokaz za priznavanje kvalifikacija pomoći će Vam da pronađete odgovarajuće centre za podnošenje zahtjeva odnosno za dobivanje savjeta kao i preciznije informacije za Vaša lična pitanja.

Nostrifikacija – priznavanje školskih i maturalnih svjedodžbi

Nostrifikacija stranih školskih i maturalnih svjedodžbi ima za cilj postići što potpuniju jednakost sadržaja predočenih svjedodžbi s austrijskim nastavnim programima. Veća odstupanja moraju se izjednačiti polaganjem dopunskih ispita.

Nadležnost: Savezno ministarstvo obrazovanja i žena

Mogućnost vrednovanja stranih školskih završnih svjedodžbi

Vrednovanje stranih završnih svjedodži treba olakšati procjenu školskih diploma stečenih u inostranstvu kao i omogućiti načelno ocjenjivanje usporedivosti s austrijskom školskom diplomom. Vrednovanje ne nadomješta priznavanje kvalifikacije za pristup zakonski uređenim zanimanjima niti nadomješta nostrifikaciju svjedodžbi. Zahtjev je besplatan, a može se podnijeti online na sljedećem linku: www.asbb.at 

Nadležnost: Savezno ministarstvo obrazovanja

Istovjetnost maturalnih svjedodžbi

Kako biste mogli započeti visokoškolski studij, potrebno je provjeriti jesu li strane maturalne svjedodžbe istovjetne s austrijskim maturalnim svjedodžbama.

Nadležnost: sveučilište, visoka škola primijenjenih znanosti odnosno Pedagoška akademija, gdje kanite studirati.

Istovjetnost maturalnih svjedodžbi na temelju sporazuma

U mnogim slučajevima se istovjetnost maturalnih svjedodžbi temelji na međudržavnim sporazumima. Stoga se ona ne mora sadržajno ispitati već se samo mora administrativno potvrditi.

Nadležnost: sveučilište, visoka škola primijenjenih znanosti odnosno Pedagoška akademija, gdje kanite studirati.

Nostrificiranje– Priznavanje u visokom školstvu

Cilj priznavanja stranih akademskih stupnjeva i visokoškolskih kvalifikacija je da se postigne što je moguće točnija usklađenost s austrijskim kvalifikacijama. Kako biste mogli podnijeti zahtjev za priznavanje potrebno je u Austriji predočiti dokaz o potrebnosti priznavanja kvalifikacije. Za visokoškolske diplome, koje su stečene unutar EU-a, uglavnom nije potrebno priznavanje (= nostrificiranje). To je primjerice slučaj kada namjeravate obnašati djelatnost na javnom odnosno zakonski reglementiranom području (npr. kao civilna inženjerka / civilni inženjer, advokatica / advokat ili u određenim obrtima) ili ste stekli Vašu diplomu u državi EU-a ili EEA-a odnosno u Švicarskoj te ste tamo već stekli usporedivo pravo na obnašanje profesije.

Nadležnost: Sveučilište, visoka škola primijenjenih znanosti, odnosno Pedagoška Akademija s čijom diplomom se stručni stupanj stečen u inozemstvu treba izjednačiti. Možete se na www.nostrifizierung.at podrobnije informirati o tim postupcima.

Mogućnost ocjenjivanja stranih visokoškolskih diploma

Vrednovanje je službena preporuka odnosno stručno mišljenje koje poslodavcima ili zavodu za zapošljavanje služi za bolju procjenu i usporedivost Vaše diplome. Vrednovanje nije rješenje niti formalno priznavanje, dakle ono nema nikakav direktan pravni učinak. Stručno mišljenje o vrednovanju sadrži npr. sljedeće sadržaje: Informacije o instituciji na kojoj ste stekli obrazovanje, načelna klasifikacija (nivo, opseg obrazovanja itd.) i odgovara li diploma austrijskim studijskim diplomama. 

Zatražiti vrednovanje ima smisla ako nostrificiranje nije potrebno ili nije moguće. Vrednovanje može olakšati pristup tržištu rada.  Izdavanje se naplaćuje:

  • €150,- za vrednovanje do dvi kvalifikacije po zahtjevu.
  • €200,- za vrednovanje tri ili više kvalifikacija po zahtjevu.

Nadležnost: Savezno ministarstvo znanosti, istraživanja i ekonomije (Nacionalni informacijski centar za akademsko priznavanje - ENIC NARIC AUSTRIA– Nationales Informationszentrum für akademische Anerkennung). Zahtjev se podnosi online na www.aais.at.

Istovjetnost na temelju sporazuma

S nekim zemljama su na snazi bilateralni ugovori koji jamče istovjetnost studijskih kvalifikacija. U tom slučaju nije potrebno nostrificiranje. Utvrđivanje istovjetnosti je administrativni postupak.

Nadležnost: Savezno ministarstvo znanosti, istraživanja i ekonomije

Priznavanje za studij

Postoji mogućnost da u inozemstvu stečene diplome date priznati kao pristupni uvjet za daljnji studij.

Nadležnost: sveučilište, visoka škola primijenjenih znanosti odnosno Pedagoška akademija, gdje kanite studirati.

Jednakost kvalifikacije s austrijskim zanatskim kvalifikacijama

Neke završne svjedodžbe ili diplome koje su stečene u inozemstvu mogu se izjednačiti i s austrijskim ispitom zanatske kvalifikacije, a moguće je uzeti u obzir profesionalno iskustvo koje treba dokazati. U slučaju razlika u obrazovanju postoji mogućnost da se zanatska kvalifikacija stekne kroz dopunske ispite. S Njemačkom, Mađarskom i Južnim Tirolom su sklopljeni sporazumi o profesionalnom obrazovanju, koji olakšavaju jednakost kvalifikacije.

Nadležnost: Saveznog ministarstva rada i ekonomije

Formalno priznavanje bez svjedodbže ili dokaza

Novi Zakon o priznavanju i vrednovanju donosi novosti za osobe s pravom na azil i supsidijarnu zaštitu: Ako spadate u tu skupinu osoba koja zbog bijega i bez vlastite krivnje, ne može predočiti svjedodžbe ili dokaze obrazovanja, kontaktirajte jedno od savjetovališta kako biste porazgovarali o Vašim mogućnostima.