Važni pojmovi

Ovdje se objašnjavaju svi važni pojmovi koji imaju veze s priznavanjem profesije.

Centar za podnošenje zahtjeva

To su nadležni centri kojima se možete obratiti kako biste podnijeli zahtjev za pokretanje postupka priznavanja kvalifikacije. Koje je mjesto točno zaduženo za Vaše zanimanje možete pronaći uz pomoć našeg putokaza za priznavanje kvalifikacija. 

Dokaz osposobljenosti

Pod dokazom osposobljenosti podrazumijeva se dokaz da obrtnik posjeduje sva stručna i trgovačko-pravna znanja, sposobnosti i iskustva kako bi se mogao samostalno baviti reglementiranim obrtom ili djelomičnim obrtom.

Dualno stručno obrazovanje/naukovanje

Dualni sistem koji povezuje obrazovanje u stručnoj školi s praktičnim radom u poduzeću (naukovanje), posebnost je zemalja njemačkog govornog područja. Zbog priznatosti i visokog značaja koje dualno obrazovanje uživa na austrijskom tržištu rada, uputno je da iskoristite ovu mogućnost te da usporedite stranu svjedodžbu o stečenom zanimanju s austrijskom dualnom stručnom kvalifikacijom zbog mogućeg priznavanja. (Jednakost)

ENIC NARIC AUSTRIA

Nacionalni informacijski centar za akademsko priznavanje - Nationales Informationszentrum für akademische Anerkennung službeno mjesto za informacije i kontakt za sva prekogranična pitanja na području visokoga školstva. Zaduženo je za pitanja o međunarodnom priznavanju akademskih diploma i naziva te uspoređuje strane kurikulume s austrijskim studijskim programima. Zahtjev se podnosi online na: www.aais.at

Informacioni centar

Vidi Savjetovalište

Istovjetnost

Kako biste mogli započeti studij, potrebno je provjeriti jesu li strane maturalne svjedodžbe istovjetne s austrijskim. To obavlja nadležno sveučilište ili visoka škola primijenjenih znanosti.

Jednakost kvalifikacije

Jednakost kvalifikacije je formalno priznanje neke profesionalne kvalifikacije stečene u školi i/ili radom s austrijskim obrazovnim stupnjem, bez obzira na to radi li se o obrazovanju stečenom u državi Europskog ekonomskog prostora ili u trećoj državi.

Ako direktna jednakost kvalifikacije nije moguća, moguće je naknadno položiti ispite za stjecanje zanatske kvalifikacije dualnog obrazovanja. Često se pritom priznaje dio strane svjedodžbe o stečenom zanimanju. Ukoliko sklopite ugovor o radu s poslodavcem i na temelju istoga budete zaposleni kao stručna radnica / stručni radnik, tada jednakost kvalifikacije neće biti potrebna.

Nadležnost: Saveznog ministarstva rada i ekonomije

Nekažnjivost

Nekažnjivost znači da osoba nije nepravomoćno osuđena ni kažnjavana. Nekažnjavane osobe raspolažu besprijekornim kaznenim registrom odnosno imaju čistu potvrdu o nekažnjavanju.

Ne reglementirana zanimanja

Za pravo da radute u „ne reglementiranim“ zanimanjima nije potrebno formalno priznavanje. Priznavanje može međutim povisiti šanse na tržištu rada. Što je traženija kvalifikacija na tržištu rada i što je veća potražnja u poduzećima to su više šanse u pronalaženju zaposlenja.

Nostrificiranje

Nostrificiranje je službeno priznavanje strane studijske diplome kao istovjetne s diplomom nekog austrijskog studija baccalaureusa, mastera, diplomskog ili doktorskog studija. To znači potpuno izjednačenje s austrijskom studijskom kvalifikacijom, pravo na vođenje odgovarajućeg austrijskog akademskog stupnja i ovlaštenje na rad u zanimanju, koje je u Austriji povezano s tom studijskom kvalifikacijom. 

Nostrificiranje se temelji na usporedbi studijskog programa (vremenska i mjesna različitost!). Nadležna su sveučilišta odnosno visoke škole za primijenjene znanosti/visokoškolsko vijeće odnosno Pedagoška akademija. Zahtjev za nostrificiranje smije se podnijeti samo jednom na jednoj od austrijskih visokiha škola.

Nostrifikacija

Nostrifikacija je formalno priznavanje stranih školskih i maturalnih svjedodžbi. Pritom se uspoređuju u inostranstvu pohađana škola i položeni ispiti s austrijskim nastavnim programima. Ako ima većih odstupanja u nastavnim sadržajima potrebno je položiti dopunske ispite.

Ovlaštenje za podučavanje (dozvola za podučavanje)

Ovlaštenje za podučavanje je dokaz o stečenim kvalifikacijima koje osposobljavaju osobu da podučava jedan ili više predmeta.

Potvrda o prijavi

Građanke i građani Europskog ekonomskog prostora kao i Švicarke i Svicarci, koji sukladno pravnim propisima Unije imaju pravo na boravak duži od tri mjeseca, dobit će kao dokument kojim se dokazuje pravo na boravak sukladno pravnim propisima Unije nakon što podnesu zahtjev „Anmeldebescheinigung - ext_link>Potvrdu o prijavi" (odgovarajući zahtjev treba podnijeti unutar četiri mjeseca nakon dolaska u Austriju). 

Lokalno tijelo vlasti koje je zaduženo za glavno prebivalište građanki / građana Europskog ekonomskog prostora odnosno za Švicarke / Svicarce je:

  • Landeshauptmann ili 
  • od tog tijela ovlaštena okružna upravna služba: Bezirkshauptmannschaften / (Službe) Magistrate (Beč: Magistratsabteilung 35)

     

Reglementirana zanimanja

To su zanimanja za koja je potreban dokaz o kvalifikaciji i osposobljavanju. U to spadaju npr.: Zanimanja u zdravstvu, arhitekti, advokati, doktori ili sva ona zanimanja koja se obavljaju u okviru obrta. Većina zanimanja su međutim ne-reglementirana zanimanja.

Rješenja

Rješenja su odluke koje donose administrativna tijela kao i upute koje se odnose na određene osobe. Uredi za podnošenja zahtjeva izdavaju rješenja kako bi priopčili odluke o usporedbi strane diplome ili dokaza o kvalifikaciji s austrijskom kvalifikacijom. Rješenja stoga mogu sadržavati informaciju o istovjetnosti i u njima mogu eventualno biti predložene mjere za izjednačenje u svrhu stjecanja istovjetnosti.

Savjetovalište

Savjetovališta pomažu diljem Austrije osobama koje su stekle razne kvalifikacije u inostranstvu i koje trebaju dodatne informacije na teme integracije, rada i samostalnog rada u Austriji.

Vrednovanje

Vrednovanje stranih visokoškolskih diploma može biti alternativa za postupak nostrificiranja. Ono nije obvezujuće ali se može dobiti relativno nebirokratskim putem. Akademsko vrednovanje stranih diploma može u praktičnom radu biti od pomoći i pružati potporu, npr. pri traženju posla, apliciranju za posao i u intervjuu kod Austrijskog zavoda za zapošljavanje (AMS). Priznavanje (nostrificiranje) obavlja ono tijelo koje je zaduženo za upravljanje dotičnim zanimanjem. 

Nadležnost: Savezno ministarstvo znanosti, istraživanja i ekonomije , ENIC NARIC AUSTRIA. Zahtjev se podnosi online na: www.aais.at

Nadležnost za završne školske svjedodžbe: Savezno ministarstvo obrazovanja. Zahtjev se podnosi online na: www.asbb.at