Önemli kavramlar

Burada, meslek tanıması ile ilgili tüm önemli kavramlar açıklanmaktadır.

Başvuru kurumları

Bunlar, bir tanıma süreci için dilekçe vermek istediğinizde başvurabileceğiniz kurumlardır. Mesleğiniz için hangi kurumun yetkili olduğunu, tanıma rehberimiz sayesinde bulabilirsiniz. 

Bildirim

Bildirimler, belirli kişilere yönelik olan, resmi idari kurumlar tarafından verilen kararlar ve talimatlardır. Başvuru kurumları, yabancı diplomanın veya nitelik belgesinin yurt içindeki ile karşılaştırması hakkında verilen kararları bildirmek için bildirimler düzenler. Dolayısıyla bildirimler eşdeğerlilik hakkında bilgi verebilir ve icabında eşdeğerliliğin elde edilmesi için dengeleme önlemleri sunabilir.

Çıraklık eğitimi/diploması

Meslek okulunda eğitim ile işletmedeki pratik deneyimi (çıraklık) birleştiren ikili sistem, Almanca konuşulan ülkelerde bir özelliktir. Çıraklık diplomasının tanınmışlığı ve Avusturya iş piyasasında verilen yüksek değeri nedeniyle, yabancı meslek diplomalarının olası bir tanıma açısından Avusturya çıraklık diplomaları ile karşılaştırılması imkânını kullanmak gayet mantıklıdır. (Denklik)

 

 

Danışmanlık kurumu

Danışmanlık kurumları, Avusturya’da entegrasyon, çalışma ve serbest çalışma konularında daha fazla bilgi edinmek isteyen kişilere eyalet genelinde destek verir.

Değerlendirme

Yabancı yüksekokul diplomalarının değerlendirilmesi, nostrifikasyon sürecine bir alternatif teşkil edebilir. Bağlayıcı değildir, ancak nispeten fazla bürokrasi olmadan alınabilir. Yabancı diplomaların akademik değerlendirmesi, pratik işlerde çok faydalı ve destekleyici olabilir, örn. iş aramada, iş başvurularında veya İş Kurumu (AMS) ile yapılan görüşmelerde. Tanımanın (nostrifikasyon) kendisi, ilgili mesleğin yönetimi için yetkili olan makam tarafından yapılır.

Okul diplomaları için yetki: Federal Eğitim ve Kadın Bakanlığı. Başvuru online olarak yapılır: www.asbb.at

Yetki: Bilim, Araştırma ve Ekonomi Federal Bakanlığı , ENIC NARIC AUSTRIA. Başvuru online olarak yapılır: https://www.aais.at/Vorformular

Denklik ("Gleichhaltung")

Denklik, okul ve/veya iş sayesinde edinilmiş olan mesleki niteliklerin, eğitimin bir AEA ülkesinde veya üçüncü bir ülkede alınmış olmasından bağımsız olarak, bir Avusturya çıraklık diploması olarak tanınmasıdır.

Doğrudan bir denkliğin mümkün olmaması durumunda çıraklık final sınavları tekrarlanabilir ve bunun için yabancı meslek diplomasının bölümleri tanınabilir. Bir işverenle vasıflı işçi olarak bir iş sözleşmesinin yapılması halinde bir denklik yapılması gerekmez.

Yetki: Federal Çalışma ve Ekonomik İşler Bakanlığı

Denklik ("Gleichwertigkeit")

Üniversite eğitimine başlayabilmek için yabancı olgunluk diplomalarının Avusturya olgunluk diplomaları ile denkliğinin incelenmesi gerekmektedir. Bu işlem ilgili üniversite veya uygulamalı bilimler yüksekokulu tarafından yapılır.

Düzenlenmemiş meslekler

"Düzenlenmemiş" meslekleri icra etme hakkı için resmi bir tanıma gerekli değildir. Ancak bir tanıma işlemi, iş piyasasındaki şansınızı yükseltebilir. Bu niteliklerin iş piyasasında gördüğü rağbet ve kuruluştaki ihtiyaç ne kadar yüksekse, iş bulma konusundaki şansınız da o kadar yüksek olur.

Düzenlenmiş meslekler

Bunlar, bir vasıf veya yeterlik belgesi gerektiren mesleklerdir. Bunların arasında örn. aşağıdakiler bulunur: Sağlık meslekleri, mimarlar, avukatlar, doktorlar veya ticari olarak icra edilen tüm meslekler. Ancak mesleklerin büyük bir bölümü düzenlenmemiştir.

ENIC NARIC AUSTRIA

Akademik Tanıma için Ulusal Bilgi Merkezi, yükseköğretimde sınır ötesi tanıma ile ilgili tüm hususlar için resmi başvuru ve irtibat noktasıdır. Akademik diplomaların ve unvanların uluslararası tanınması için yetkilidir ve yabancı müfredatı Avusturya müfredatı ile karşılaştırır. Başvuru online olarak yapılır: www.aais.at

İrtibat noktaları

Bkz. danışma kurumları

Kayıt belgesi

Avrupa Birliği hukuku nedeniyle üç aydan uzun bir süre ile ikamet etme hakkına sahip olan AEA ve İsviçre vatandaşları, başvuru üzerine Avrupa Birliği hukukunca ikamet haklarının belgelendirilmesi için bir “kayıt belgesi” alırlar (ilgili başvurunun Avusturya'ya girişten itibaren dört ay içinde yapılması gerekir).

AEA veya İsviçre vatandaşlarının ana ikamet yeri için yetkili olan yerel nüfus kurumu:

  • Kaymakam veya 
  • Kaymakam tarafından yetkilendirilen bölge idari makamı: Kaymakamlıklar / Belediyeler (Viyana: Belediye Dairesi 35)

Nostrifikasyon ("Nostrifikation")

Nostrifikasyon, yabancı okul ve olgunluk diplomalarının resmi olarak tanınmasıdır. Burada, yurt dışında okunan okulların ve yurt dışında verilen sınavların Avusturya müfredatı ile karşılaştırılması yapılır. Ders içeriklerinde büyük sapmaların olması halinde tamamlama sınavları yapılmalıdır. 

Nostrifikasyon ("Nostrifizierung")

Nostrifikasyon, yabancı bir yüksekokul mezuniyetinin yurt içindeki bir lisans, yüksek lisans, mastır veya doktora mezuniyeti ile eşdeğer olarak resmi şekilde tanınmasıdır. Bu, Avusturya üniversite diploması ile tam bir denklik, ilgili Avusturya akademik unvanın kullanılması hakkı ve bu mezuniyet ile ilgili mesleğin Avusturya'da icra edilmesi ile ilgili yetki anlamına gelir.

Nostrifikasyon, müfredatların karşılaştırılması esasına dayanır (zamansal ve yerel farklılık!). İlgili üniversite veya uygulamalı bilimler yüksekokulu/uygulamalı bilimler yüksekokulu müfettişliği veya eğitim fakültesi yetkilidir. Nostrifikasyon başvurusu bir Avusturya yüksekokuluna sadece bir kez yapılabilir.

Öğretmenlik yetkisi (öğretmenlik lisansı/öğretmenlik izni)

Öğretmenlik yetkisi, kişinin bir ya da birden fazla ders için öğretmenlik yapması hakkında edinilen nitelikler ile ilgili bir belgedir.

Sabıkasız olmak

Sabıkasız olmak, bir suçtan mahkûm edilmiş olmamak ve adli sicil kaydının bulunmaması anlamına gelir. Sabıkasız kişiler temiz bir sicil kaydına ve bir iyi hal belgesine sahip olan kişilerdir.

Yeterlik belgesi

Yeterlik belgesi altında, mesleği icra eden kişinin, düzenlenmiş ticari veya kısmi ticari mesleği bağımsız olarak icra edebilmek için tüm teknik, ticari ve yasal bilgilere, becerilere ve deneyimlere sahip olduğuna dair bir belgedir.